เครื่องคิดเลขประหยัดพลังงาน

Our energy use calculator allows you to estimate your monthly energy use and cost to operate your Air Conditioner. The wattage values used are typical values; actual wattage varies depending on product age and features.

Determining how much electricity your Air Conditioners use can help you understand how much money you are spending to use them. Subsequently / additionally, you can determine your intelACE savings and Return On Investment.

A/C TON / BTU

อัตราต่อ kWh

ประเภทผลิตภัณฑ์

อินเวอร์เตอร์

A/C เวลาทำงาน / วัน

ทั้งหมดหน่วย

การออมของคุณ

kWh / เดือน

รายเดือน A/C บิล

รายได้ขั้นต่ำรายเดือนของคุณด้วย intelACe