Single Phase Airconditioners

intelACe 1 được lắp đặt cho tất cả các loại máy điều hòa 1 pha. intelACe 1là bộ điều khiển duy nhất cần cho tất cả các điều hòa biến tần, điều hòa không Biến tần, điều hòa trên tường và điều hòa treo trần.

intelACe cung cấp khả năng kiểm soát thông minh để cải thiện điều khiển nhiệt độ sẵn có trong điều hòa. intelACe tối ưu hóa hoạt động của máy điều hòa theo yêu cầu và điều kiện sử dụng.

intelACe gives Air Conditioners:

  • Điều khiển hoạt động của mays nén một cách thông minh.
  • Không gây ra mất mát từ sự bão hòa nhiệt động lực học.
  • Sử dụng đầy dủ dụng lượng làm mát trong ống làm mát (trao dổi nhiệt).

Cách tiếp cận này đảm bảo đạt được nhiệt độ phòng theo yêu cầu, đạt được tối ưu hoạt động của máy nén và độ bão hòa nhiệt động lực của môi chất lạnh, dẫn dến tiết kiệm năng lượng và giảm thiễu sự cố.


read more

Three Phase air conditioners

intelACe 3 được lắp đặt cho tất cả các loại máy điều hòa 3 pha. intelACe 3 là có thể dung cho tất cả các điều hòa 3 pha có biến tần và không Biến tần, điều hòa không Biến tần, điều hòa trên tường và điều hòa treo trần.

intelACe cung cấp khả năng kiểm soát thông minh để cải thiện điều khiển nhiệt độ sẵn có trong điều hòa. intelACe tối ưu hóa hoạt động của máy điều hòa theo yêu cầu và điều kiện sử dụng.

intelACe gives Air Conditioners:

  • Điều khiển hoạt động của mays nén một cách thông minh.
  • Không gây ra mất mát từ sự bão hòa nhiệt động lực học.
  • Sử dụng đầy dủ dụng lượng làm mát trong ống làm mát (trao dổi nhiệt).

Cách tiếp cận này đảm bảo đạt được nhiệt độ phòng theo yêu cầu, đạt được tối ưu hoạt động của máy nén và độ bão hòa nhiệt động lực của môi chất lạnh, dẫn dến tiết kiệm năng lượng và giảm thiễu sự cố.


read more

commercial refrigreration

intelACe 5 được lắp đặt cho tất cả các loại máy lạnh thông thường. Mô hình này có thể chịu được môi trường khắc nghiệt trong phòng lạnh và vẫn mang lại hiệu suất ấn tượng.

intelACe cung cấp khả năng kiểm soát thông minh để cải thiện điều khiển nhiệt độ sẵn có trong điều hòa. intelACe tối ưu hóa hoạt động của máy điều hòa theo yêu cầu và điều kiện sử dụng.

intelACe gives Air Conditioners:

  • Điều khiển hoạt động của mays nén một cách thông minh.
  • Không gây ra mất mát từ sự bão hòa nhiệt động lực học.
  • Sử dụng đầy dủ dụng lượng làm mát trong ống làm mát (trao dổi nhiệt).

Cách tiếp cận này đảm bảo đạt được nhiệt độ phòng theo yêu cầu, đạt được tối ưu hoạt động của máy nén và độ bão hòa nhiệt động lực của môi chất lạnh, dẫn dến tiết kiệm năng lượng và giảm thiễu sự cố.


read more